Avís legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic , informem que aquesta plana web i el domini publimas.cat pertanyen a c . Puig Rom , 137 , amb domicili a , de Roses ( CP 17480 ) , tel . 972 15 04 92 . El CIF de c . Puig Rom , 137 és B17425331 . Aquesta societat figura inscrita al Registre Mercantil de Girona , llibre 762 , foli 160 , full núm . Gi - 14-713 .
 
DRETS DE PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d'aquesta pàgina web , els logotips, els textos , fotografies , dissenys , referències de productes o altres elements , així com l'estructura , disseny , combinacions de colors o forma de presentació dels continguts , està afectat per drets de propietat intel · lectual i industrial de titularitat de c . Puig Rom , 137 o de terceres persones amb qui c . Puig Rom , 137 ha convingut el seu ús . Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web . c . Puig Rom , 137 difon tota aquesta informació per mitjà de la pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats . c . Puig Rom , 137 adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació . No és lícita la seva transformació o alteració , ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de c . Puig Rom , 137 .
 
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L'usuari d'aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia . c . Puig Rom , 137 no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts . Les referències que es presenten a publimas.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l'acceptació d'un contracte . c . Puig Rom , 137 no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta pàgina web , ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita .
 
c . Puig Rom , 137 declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals es pugui accedir per enllaços des d'aquesta pàgina web . La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí . c . Puig Rom , 137 no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per c . Puig Rom , 137 .
 
PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l' article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal , c. Puig Rom , 137 informa que les dades personals recollides des d'aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol · licituds d'informació de les persones que s'adrecin a c . Puig Rom , 137 per aquest mitjà . Únicament s'incorporaran als fitxers de c . Puig Rom , 137 amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ .
 
AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇAR AMB PUBLIMAS.CAT

Queda autoritzat l'establiment d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta plana web sempre que quedi visible , a la barra d'adreces de l'explorador , l'adreça real a què s'accedeix . L'enllaç podrà efectuar utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i / o altres paraules clau .